LI-PB02(Push up bar)

LI-PB02(Push up bar)
LI-PB02(Push up bar)
Plastic push-up bar